Witamy na stronie MZUM Katowice!

 

Serdecznie witamy w oficjalnym serwisie internetowym

 

 Uwaga !!! 

W związku z prowadzeniem robót związanych z przebudową kładki dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rzeką Rawą w Katowicach zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu wyłącznie na kładce wschodniej zgodnie z zatwierdzeniem nr T-I.7221.4.1090.2019 z dnia 04.12.2019 r. Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na kładce dla pieszych to 01.03.2021 r. godz. 8:00. Ruch pieszych zostanie przekierowany na zachodnią kładkę dla pieszych.

Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu - sierpień 2021 r.

Mając na uwadze powyższe prosimy Państwa o wyrozumiałość z uwagi na niedogodności, które mogą nastąpić w tym okresie.

 

Uwaga !!! 

Transmisja on line z otwarcia ofert w postępowaniach przetargowych można oglądać na żywo za pośrednictwem serwisu youtube pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCtQyyJc6K55MW2QuFL9upng/featured

 

 Uwaga !!! 

     Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach ul. Kantorówny 2a zawiadamia jednostki gospodarcze i osoby fizyczne zamierzające w 2021 r. zajmować tereny uliczne (jezdnie, chodnik, place, zieleńce, pobocza) do wykonania robót ziemnych lub na inne cele (roboty elewacyjne, dekarskie, itp.), że zamiary takie należy zgłaszać wstępnie do MZUiM Katowice w terminie do dnia 15 marca 2021 r. Zgłoszenie powinno zawierać plan lub szkic sytuacyjny precyzujący miejsce i obszar terenu przeznaczony do zajęcia oraz planowany czasookres trwania robót.Niedokonanie wstępnego zgłoszenia może być przyczyną późniejszej odmowy wydania zezwolenia na zajęcia pasa drogowego. Inicjatywa nasza ma znaczenie koordynacyjne i dlatego fakt wstępnego zgłoszenia zamierzeń nie zwalnia zainteresowanych od procedury uzyskania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, ustalonej przepisami Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.Inne informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Sekcji ds. Zajęcia Pasa Drogowego MZUiM Katowice tel. 256-99-01, 256-99-17 wew. 121 i 114.

 
 

Uwaga !!!

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu si? koronawirusa nasza jednostka zamyka do odwo?ania kas? na ul Kantorówny 2a wszelkie p?atno?ci dot: zaj?cia pasa drogowego, zezwolenia przejazd ponadnormatywny, koperty w strefie p?atnego parkowania, prosimy regulowa? drog? elektroniczn? na konto banku PKO 47 1020 2313 0000 3702 0514 9499.

 

Uwaga !!!

Apelujemy do Petentów o ograniczenie do niezb?dnego minimum wizyt osobistych w MZUiM. Przypominamy o mo?liwo?ci za?atwienia spraw w formie elektronicznej, telefonicznej, drog? pocztow? lub poprzez e-PUAP. Zgodnie z zaleceniami G?ównego Inspektora Sanitarnego przy bezpo?redniej obs?udze nale?y zachowa? odpowiedni dystans zarówno od pracowników, jak równie? innych osób oczekuj?cych na obs?ug?.

 

 

 

Uwaga !!!

 

    Uprzejmie informuj?, ?e w dniu 25 marca 2020 r. w Katowicach, na skrzy?owaniu ul. Ko?ciuszki z ul. Gawronów oraz na skrzy?owaniu ul. Ko?ciuszki z ul. Ceglan?, realizowane b?d? zaj?cia z r?cznego kierowania ruchem drogowym przez s?uchaczy Szko?y Policji w Katowicach. Zaj?cia planujemy realizowa? w godz. 10:00-14:00.
Wy??czenie sygnalizacji ?wietlnej nast?pi w porozumieniu z firm? Synchrogop w Katowicach.

 

 

 

 

Uwaga !!!

             Miejski Zarz?d Ulic i Mostów w Katowicach ul. Kantorówny 2a zawiadamia jednostki gospodarcze i osoby fizyczne zamierzaj?ce w 2020 r. zajmowa? tereny uliczne (jezdnie, chodnik, place, ziele?ce, pobocza) do wykonania robót ziemnych lub na inne cele (roboty elewacyjne, dekarskie, itp.), ?e zamiary takie nale?y zg?asza? wst?pnie do MZUiM Katowice w terminie do dnia 20 marca 2020 r. Zg?oszenie powinno zawiera? plan lub szkic sytuacyjny precyzuj?cy miejsce i obszar terenu przeznaczony do zaj?cia oraz planowany czasookres trwania robót.Niedokonanie wst?pnego zg?oszenia mo?e by? przyczyn? pó?niejszej odmowy wydania zezwolenia na zaj?cia pasa drogowego. Inicjatywa nasza ma znaczenie koordynacyjne i dlatego fakt wst?pnego zg?oszenia zamierze? nie zwalnia zainteresowanych od procedury uzyskania zezwole? na zaj?cie pasa drogowego, ustalonej przepisami Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm) oraz Rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie okre?lenia warunków udzielania zezwole? na zaj?cie pasa drogowego.Inne informacje w przedmiotowej sprawie mo?na uzyska? w Sekcji ds. Zaj?cia Pasa Drogowego MZUiM Katowice tel. 256-99-01, 256-99-17 wew. 121 i 114.

Uwaga !!!

Miejski Zarz?d Ulic i Mostów w Katowicach informuje, ?e w dniu 29.11.2019 r. zosta?a przywrócona sta?a organizacja ruchu na wiadukcie drogowych w ci?gu ul. Ko?odzieja. Ruch pieszych odbywa? si? b?dzie bez zmian- obowi?zuje tymczasowa organizacja ruchu.

Prosimy o wyrozumia?o?? i przepraszamy za utrudnienia.

Uwaga !!!

 

Uprzejmie informuj?, ?e w dniu 20 listopada 2019 r., realizowane b?d? zaj?cia
z r?cznego kierowania ruchem drogowym przez s?uchaczy Szko?y Policji w Katowicach.
Zaj?cia planujemy przeprowadzi?  na skrzy?owaniu ul. Ko?ciuszki z ul. Gawronów
w Katowicach, w godzinach 10:00 - 14:00

Wy??czenie sygnalizacji ?wietlnej nast?pi w porozumieniu z firm? Synchrogop
w Katowicach. 

Uwaga !!!

 

    Uprzejmie informuj?, ?e w miesi?cu pa?dzierniku 2019 r., realizowane b?d? zaj?cia
z r?cznego kierowania ruchem drogowym przez s?uchaczy Szko?y Policji
w Katowicach.
    Zaj?cia planujemy realizowa? w dniu 21 pa?dziernika 2019 r. na skrzy?owaniu
ul. Ko?ciuszki z ul. Gawronów w Katowicach, w godzinach 10:00 - 14:00
    Wy??czenie sygnalizacji ?wietlnej nast?pi w porozumieniu z firm? Synchrogop
w Katowicach.

UWAGA !!!

Informacje o sprawozdaniach finansowych w tym równie? informacja dodatkowa  s? za??czone w zak?adce Statut organizacyjny MZUiM katowice

 

UWAGA !!!

 Zapraszamy na platform? zakupow? Miejskiego Zarz?du Ulic i Mostów 

https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice 

 

UWAGA !!!

Z dniem 4 marca 2019 roku w ramach relokacji, parkomat z ulicy S?dowej zosta? przeniesiony na ulic? Kordeckiego.

 

UWAGA !!!

 Informacje zwi?zane ze zmianami w organizacji ruchu w zwi?zku ze szczytem klimatycznym COP24
s? dost?pne pod linkiem:


testp.umk.um.katowice.pl/strony/aktualnoscihot.aspx

 

 

Uwaga !!!

 Uprzejmie informujemy, i? w dniu 28 grudnia 2018 r. kasa przy ul. Kantorówny 2a b?dzie czynna do godziny 13, natomiast w dniu 31 grudnia 2018 kasa b?dzie nieczynna.

Uwaga !!!

W zwi?zku z wej?ciem rozporz?dzenie nr 4/18 Wojewody ?l?skiego z dnia
8 pa?dziernika 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie ca?kowitej przekraczaj?cej 12 ton na drogach na obszarze województwa ?l?skiego prosimy o zapoznanie si? z jego tre?ci?.


 

Uwaga!!!

Informujemy, i? w ostatnim dniu roboczym miesi?ca (z wyj?tkiem grudnia) kasa przy ul. Józefy Kantorówny 2a czynna jest do godziny 12:00.

 

 


 

UWAGA!!!

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do w?a?cicieli i zarz?dców budynków w zwi?zku z rozpocz?ciem sezonu ogrzewczego 2017/2018

 

 

  UWAGA!!!

    W parkomatach istnieje mo?liwo?? dokonywania op?aty karta ?KUP. Jednocze?nie z uwagi na du?? ilo?? zapyta? dotycz?cych kart ?KUP informujemy, ?e wszelkie informacje w tym zakresie dost?pne s? na stronie internetowej organizacji wdra?aj?cej to jest KZK GOP adres strony http://www.kzkgop.com.pl  zak?adka "karta ?KUP"

UWAGA!!!

Informujemy, ?e z dniem 1 lipca 2015 nast?pi zmiana rachunków bankowych MZUiM na:

DOCHODY
(za decyzje, op?aty parkingowe, koperty, udost?pnienia pasa drogowego):       47 1020 2313 0000 3702 0514 9499
WYDATKI:        05 1020 2313 0000 3302 0514 9481
ZF?S:               92 1020 2313 0000 3402 0514 9515
DEPOZYTY
(wadia i zabezpieczenia): 97 1020 2313 0000 3202 0514 9523

UWAGA!!!

Informujemy, ?e w chwili obecnej oddane zosta?y ju? do u?ytku parkomaty w nast?puj?cych lokalizacjach:

1. Adama Mickiewicza (vis a vis parkingu przy nr 32)
2.  Andrzeja (róg z Batorego)
3. Andrzeja (vis a vis nr 19)
4. Chopina w rejonie nr 7
5. D?browskiego róg Plebiscytowa nr 9/11
6.  D?browskiego 19 róg z Lompy
7. D?browskiego z Reymonta (róg)
8. Drzyma?y w rejonie nr 4
9. Dworcowa (vis a vis nr 1)
10. Dworcowa (w rejonie nr 5/róg z Dyrekcyjn?)
11. Francuska (róg z Mariack? Tylna (Parking)
12. Francuska w rejonie nr 15
13. Fryderyka Chopina (w rejonie nr 10)
14. Gliwicka (w rejonie nr 1)
15. Henryka D?browskiego nr 13 (róg z Sienkiewicza)
16. Henryka D?browskiego nr 6
17. Henryka Sienkiewicza (w rejonie nr 6-8)
18. Jagiello?ska naprzeciw 19
19. Jagiello?ska nr 14
20. Jagiello?ska nr 26
21. Jagiello?ska nr 4
22. Jana III Sobieskiego (rejon budynku nr 14)
23. Jana III Sobieskiego (rejon budynku nr 17)
24. Jana III Sobieskiego (rejon budynku nr 7)
25. Jana III Sobieskiego (vis a vis nr 11/róg z Opolsk?)
26. Jana III Sobieskiego (w rejonie nr 4/w ziele?cu)
27. Jana Kochanowskiego /Plac Karola Miarki (na rogu)
28. Jana Kochanowskiego nr 7
29. Józefa Lompy nr 9
30. Kobyli?skiego w rejonie nr 4
31. Kopernika (w rejonie Drzyma?y nr 1/róg z Drzyma?y)
32. Kopernika w rejonie nr 14a
33. Ko?ciuszki 12
34. Ko?ciuszki w rejonie nr 29
35. Ko?ciuszki w rejonie nr 6
36. Matejki vis a vis nr 8
37. Miko?aja Kopernika (róg Styczy?skiego)
38. Miko?aja Kopernika (vis a vis nr 26-28)
39. M?y?ska nr 2/4 obok UM
40. Moniuszki w rejonie nr 12
41. Moniuszki w rejonie nr 4-6
42. Moniuszki w rejonie nr 5-7
43. Opolska (w rejonie nr 13)
44. Opolska (w rejonie nr 2)
45. Opolska (w rejonie nr 8/róg z Sokolsk?)
46. Piastowska róg z Uniwersyteck?
47. Piastowska w rejonie nr 2
48. Piotra Skargi/Plac Synagogi
49. Podgórna (róg z Wojewódzk?)
50. Podgórna róg z D?browskiego
51. S?dowa w rejonie nr 2
52. Sk?odowskiej (vis a vis budynku z   Krzywej 12)
53. Sk?odowskiej w rejonie nr 20
54. S?owackiego 11
55. Sokolska (w rejonie nr 6)
56. Starowiejska (vis a vis nr 5)
57. Stefana Batorego (naprzeciw nr 7)
58. Stefana Batorego (w rejonie nr 1)
59. Teatralna BG?
60. Teatralna w rejonie nr 16
61. Teatralna w rejonie nr 8-10
62. Tylna Mariacka w rejonie nr 19
63. Tylna Mariacka w rejonie nr 3
64. Uniwersytecka w rejonie nr 13
65. Uniwersytecka w rejonie nr 4
66. Warszawska (w rejonie nr 6)
67. Warszawska nr 10
68. Warszawska nr 11
69. Warszawska nr 27
70. Warszawska w rejonie Banku PKO/ róg Miel?ckiego
71. Wojewódzka (vis a vis nr 30)
72. Wojewódzka obok kina Rialto (róg z Plebiscytow?)
73. Wojewódzka róg z Reymonta
74. Zabrska (w rejonie nr 5)
75. ?wirki i Wigury (w rejonie nr 6)
76. ?wirki i Wigury 14
77. ?wirki i Wigury obok Policji
78. ?wirki i Wigury w rejonie nr 24, vis a vis US

Informujemy, i? wszelkie zapytania dotycz?ce parkomatów s? dost?pne pod numerami telefonów:

Dyspozytornia parkomatów: 698 634 560
Dyspozytor ds.parkomatów ?liwi?ski Patryk 602 292 563

w godzinach pracy biura 8-16:30

  

 

 

 

 


 

Deklaracja przez internet

   Naczelnik Drugiego Urz?du Skarbowego w Katowicach zach?ca do sk?adania deklaracji   podatkowych drog? elekroniczn? po przez portal:


                             www.e-deklaracje.gov.pl 

   Na portalu dost?pne s? interaktywne formularze podatkowe oraz instrukcja dotycz?ca ich wype?niania i wysy?ania. Wysy?anie deklaracji podatkowej przez internet w systemie e-Deklaracje jest najprostrzym i najszybszym sposobem z?o?enia deklaracji

  

 

 


 

Miejski Zarz?d Ulic i Mostów mie?ci si? w Katowicach na ul. Kantorówny 2a

jest otwarty od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach: 700 – 1500  

Dzia? Nadzoru Systemu Parkowania z siedzib? w Katowicach na ul. Warszawskiej 19

otwarty jest w poniedzia?ek w godzinach: 900 – 1700

                                          oraz od wtorku do pi?tku 900 – 1530

Zapraszamy do zaznajomienia si? z zasobami witryny.

 

 

 


Utworzono: 2010-12-01 09:00 przez: Bartosz Bisaga
Ostatnia modyfikacja: 2021-02-24 10:04 przez: Andrzej Ponikło
FAQ