Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych
jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
reprezentowany przez:
mgr inż. Piotr Handwerker
tel.: 32 256 99 01
ul. J. Kantorówny 2a 40-381 Katowice
mzum@mzum.katowice.pl

Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest:
Joanna Krzykowska
iod@mzum.katowice.pl

Mając na względzie obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a, będący jednostką organizacyjną Miasta Katowice (MZUiM).  Operacje przetwarzania danych osobowych realizuje Miasto Katowice, działające przez swoje jednostki organizacyjne. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych praw i obowiązków MZUiM Katowice, będą udostępniane innym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) lub e) RODO (odpowiednio: dla wykonania/zawarcia umowy; wypełnienia obowiązku prawnego MZUiM, wykonania zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej). Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w MZUiM posiada prawo do:
- Żądania  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
- Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
- Przenoszenia danych;
- Wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- Cofnięcia zgody na przetwarzanie.

Zakres, zasady, realizację, ograniczenia tych praw regulują przepisy art. 15-22 i 77 RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony w jednolitym rzeczowym wykazie akt MZUiM Katowice, w zależności od charakteru i rodzaju sprawy. Statut MZUiM oraz jednolity rzeczowy wykaz akt opublikowane są na stronie: http://www.mzum.katowice.pl/bip/Statut.html

Węzeł Przesiadkowy „Sądowa" w Katowicach przy ul. Sądowej jest objęty monitoringiem wizyjnym.

Administratorem danych pochodzących z nagrań monitoringu wizyjnego jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. J. Kantorówny 2a, 40-381 Katowice (MZUiM).

Celem przetwarzania danych jest zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz zapewnienie ochrony mienia komunalnego (art. 6 ust. 1 lit. c. oraz e. RODO). Podstawa prawna: art. 9a oraz art. 50 ustawy o samorządzie gminnym. W przypadku np. aktów wandalizmu postępowanie będzie prowadzone przez Straż Miejską lub Policję.

Informujemy, iż posiadają Państwo następujące prawa:

  • prawo dostępu do nagrań z Państwa wizerunkiem – ograniczone ochroną praw i wolności innych osób znajdujących się na nagraniu;

  • prawo żądania usunięcia danych - jeśli nagranie nie stanowi dowodu w sprawie;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – np. jeśli nagranie jest potrzebne osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub do czasu stwierdzenia przez organ nadrzędny czy podstawy sprzeciwu osoby są nadrzędne wobec prawnie uzasadnionych podstaw po stronie Administratora;

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – chyba, że interes Administratora danych będzie miał charakter nadrzędny nad interesami osoby, która wystąpi z takim sprzeciwem;

  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

Każde żądanie realizacji prawa jest rozpatrywane przez MZUiM indywidualnie. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MZUiM: iod@mzum.katowice.pl

Dane osobowe na nagraniach monitoringu są przetwarzane maksymalnie przez ok. 3 miesiące, po czym zostają nadpisane nowymi danymi. Przechowywanie może ulec wydłużeniu do daty prawomocnego zakończenia postępowań, w których nagrania incydentów stanowią dowód.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, które na podstawie zawartej umowy z MZUiM będą serwisowały sprzęt i programowanie wykorzystywane do monitoringu wizyjnego. Sygnał monitoringu jest udostępniony podmiotom realizującym zadania wynikające z zamówienia publicznego pn. „Obsługa operatorska dworca autobusowego Katowice Sądowa Dworzec”, tj.: Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o.o., Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, a także Prezydentowi Miasta Katowice - celem podłączenia sygnału monitoringu na węźle do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA). Dostęp do Państwa danych mogą mieć także podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (m.in. Policja, Straż Miejska, sądy, prokuratura), np. w przypadku aktu wandalizmu.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, nie będą też przekazywane do państwa trzeciego.

W celu uzyskania fragmentu nagrania z monitoringu wizyjnego prosimy o:

  • zgłoszenie się w pierwszej kolejności na Policję (np. z powodu kradzieży, pobicia itd.), w drugiej kolejności prosimy o przesłanie na adres iod@mzum.katowice.pl zapotrzebowania zabezpieczenia fragmentu nagrania (podając datę zdarzenia i orientacyjny przedział czasowy);

  • w przypadku niezgłoszenia się na Policję – prosimy o przesłanie wniosku o udostępnienie fragmentu nagrania na adres: Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, ul. J. Kantorówny 2a, 40-381 Katowice. Można także skorzystać z platformy ePUAP > Sprawy ogólne > Pismo ogólne (https://epuap.gov.pl).

We wniosku należy podać: datę zdarzenia, orientacyjny przedział czasowy oraz cel, w jakim Pani/Pan potrzebuje danego fragmentu nagrania.

 

 


Utworzono: 2010-12-01 09:00 przez: Bartosz Bisaga
Ostatnia modyfikacja: 2020-11-24 07:51 przez: Andrzej Ponikło
FAQ