Wydział Techniczny

Wydział Techniczny

Do zadań Wydziału Technicznego należy:

*     koordynacja i nadzór przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań objętych planami rocznymi i wieloletnimi w zakresie remontów i modernizacji dróg oraz placów,

*     opracowywanie wieloletnich i rocznych planów w zakresie remontów i modernizacji dróg i mostów,

*     przygotowywanie umów na roboty drogowe,

*     przekazywanie wraz z inspektorem nadzoru placów budów,

*     kontrola i organizacja nadzoru nad wykonanymi robotami drogowymi,

*     nadzór i kontrola nad prawidłowym obmiarem wykonywanych robót i ich rozliczeniem,

*     kontrola kompletności dokumentacji powykonawczej,

*     nadzór nad usuwaniem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancyjnym,

*     koordynacja i nadzór nad sprawami związanymi z usuwaniem szkód górniczych w pasie drogowym,

*     koordynacja i nadzór nad robotami związanymi z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni niskiej oraz wysokiej w pasie drogowym.

Kontakt

tel.:  32 256 99 01, 256 99 17

PO Kierownik:  Andrzej Wołkowycki  wew. 143

Pracownicy działu:

  • Andrzej Sułek  wew. 113
  • Małgorzata Mitukiewicz  wew. 113
  • Monika Urbańczyk  wew. 113
  • Alina Pawlikowska  wew. 115
  • Marta Reimann  wew. 115
  • Wojciech Wójcik  wew. 130
  • Krzysztof Kot  wew. 130

Utworzono: 2010-12-01 09:00 przez: Bartosz Bisaga
Ostatnia modyfikacja: 2020-03-31 07:22 przez: Andrzej Ponikło
FAQ