Nadzór systemu parkowania

Uwaga!

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa nasza jednostka zamyka do odwołania obsługę kasową na ul. Warszawskiej 19

za wszelkie płatności dot. zapisów

uchwały XXII/551/20 z dnia 30 lipca 2020 r zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania

dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice oraz obsługę osobistą BOK.

Przypominamy o możliwości załatwienia spraw w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP.

Dziękujemy za wyrozumiałaość.

 

W dniu 4 września  uchwała XXII/551/20 z dnia 30 lipca 2020 r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice wprowadza w życie :

REGULAMIN POBORU OPŁAT W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA MIASTA KATOWICE (SPP)
§ 1. 1. Opłaty za postój pojazdów samochodowych w SPP uiszcza się poprzez:
1) wniesienie opłaty przy pomocy aplikacji mobilnej jednego z operatorów wskazanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach (MZUiM),
2) wniesienie opłaty w automatach do poboru opłat za postój pojazdów (parkomaty),
3) wniesienie opłaty abonamentowej gotówką do kasy MZUiM znajdującej się w Katowicach na ul. Warszawskiej 19 lub przelewem na wskazany w zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice rachunek bankowy za korzystanie z czasowego lub całodobowego zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), oraz za „kartę mieszkańca” i „kartę parkingową” dla przedsiębiorców,
4) wniesienie opłaty abonamentowej przelewem na wskazany w zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice rachunek bankowy za „kartę pojazdu współdzielonego” dla operatorów floty.
2. Brak możliwości uregulowania opłaty w jednej z w/w form nie zwalnia z obowiązku jej terminowego uregulowania.
§ 2. W celu uregulowania opłaty w sposób określony w § 1 ust. 1 pkt 2 należy pobrać z urządzenia bilet potwierdzający zapłatę i umieścić go w widocznym miejscu pojazdu.
§ 3. 1. Korzystający z pojazdu realizującego postój w SPP zobowiązany jest do uiszczenia opłaty niezwłocznie po jego rozpoczęciu.
2. W sposób określony w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 można regulować wyłącznie opłaty za postój pojazdu realizowany w danym dniu.
3. Kwota opłaty za niewykorzystany czas postoju nie podlega zwrotowi.
§ 4. 1. Kontrolę uiszczania opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP sprawują Kontrolerzy Strefy Płatnego Parkowania.
2. Kontroler Strefy Płatnego Parkowania dokumentuje postój przy pomocy zdjęć oraz wystawia zawiadomienie, w którym określa datę, miejsce, godzinę postoju oraz numer rejestracyjny pojazdu samochodowego w przypadku stwierdzenia postoju pojazdu samochodowego w SPP:
1) bez widocznego dowodu uiszczenia opłaty w postaci opłaconego biletu z parkomatu lub stwierdzenia na podstawie biletu przekroczenia czasu, na który postój został opłacony,
2) bez otrzymania od operatora aplikacji mobilnej potwierdzenia wniesienia opłaty lub otrzymania informacji o przekroczeniu czasu, na który postój został opłacony,
3) bez widoczniej „karty mieszkańca”, „karty parkingowej” dla przedsiębiorców, „karty pojazdu hybrydowego”, „karty pojazdu współdzielonego” oraz karty parkingowej osoby niepełnosprawnej.
3. Kontroler Strefy Płatnego Parkowania nie podejmuje czynności, o których mowa w ust. 2 w przypadku stwierdzenia, że pojazd odbywający postój w SPP jest pojazdem elektrycznym, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 umieszczane jest za wycieraczką pojazdu lub w innym widocznym miejscu. Potwierdzenie zawiadomienia archiwizowane jest w MZUiM.
5. Obowiązek dokonania opłaty dodatkowej wynikającej z nieuiszczenia opłaty za postój pojazdów w SPP powstaje z mocy prawa i jego powstanie jest niezależne od faktycznego otrzymania zawiadomienia opisanego w ust. 2. Dziennik Urzędowy Województwa Sląskiego – 2 – Poz. 6116
§ 5. 1. Opłata dodatkowa, o której mowa w § 4 ust. 5 może być wniesiona gotówką do kasy MZUiM wskazanej w § 1 ust. 1 pkt 3 lub przelewem na rachunek bankowy wskazany w zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice. Opis przelewu powinien zawierać datę postoju oraz numer rejestracyjny pojazdu samochodowego lub numer zawiadomienia.
2. W przypadku stwierdzenia przez MZUiM braku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 14 dni od wskazanej w zawiadomieniu daty postoju pojazdu samochodowego w SPP podlega ona ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej.
§ 6. Numer rachunku bankowego o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 i § 5 ust. 1 określa Prezydent Miasta Katowice. Dziennik Urzędowy Województwa Ślaskiego – 3 – Poz. 6116

Operatorzy płatności mobilnych obsługujący SPP w Katowicach:

PANGO, skyCash, mPay, moBilet,  ePark

 

Uwaga!
Od dnia 23 lipca w SPP w Katowicach działa 50 nowych parkomatów, które przyjmują płatności karta płatniczą i gotówką, natomiast  nie przyjmują płatności karta ŚKUP. Istotną dla kierowców zmianą jest wygodniejszy sposób płatności. Wartość wrzucanych monet jest automatycznie przeliczana na czas parkowania dlatego nowy typ parkomatu nie wydaje reszty.  78 parkomatów ŚKUP funkcjonuje na dotychczasowych zasadach z wydawaniem reszty za zakupiony bilet.

Uwaga! Zmiana !
Uchwała nr XXI/494/20 Rady Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice. ZMIANA DOTYCZY WPROWADZENIA OPCJI OPŁATY ZA POSTÓJ W PARKOMATACH ZA POMOCĄ KARTY PŁATNICZEJ.
Uchwała wchodzi w życie 23 lipca 2020r.
Od 23 lipca br. będzie uruchamianych 50 parkomatów wraz z opcją opłaty za pomocą karty płatniczej.
W pierwszej kolejności zostaną uruchomione parkomaty obsługujące "Podstrefę Ceglana Wita Stwosza".

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 grudnia 2019 r. tut. Dział będzie nieczynny.
Dnia 30 grudnia br. kasa działu będzie czynna do godz.13:00.
Dnia 31 grudnia br. kasa działu będzie nieczynna.

Z dniem 20 listopada 2019 roku zacznie obowiązywać nowa uchwała
nr XIII/295/19 Rady Miasta Katowice z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 7295).

Z dniem 1 lipca 2015 WPŁATY ZA POSTÓJ, OPŁATY ZA ABONAMENTY, WYZNACZONE MIEJSCA POSTOJOWE W STREFIE ORAZ WSZYSTKIE INNE OPŁATY ZWIĄZANE ZE SPP W KATOWICACH NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO MZUiM:

PKO BP 47 1020 2313 0000 3702 0514 9499

Sprawy do załatwienia w Biurze Obsługi Klienta oraz w kasie przy ul. Warszawskiej 19:

 • regulowanie zaległych i bieżących opłat parkingowych
 • uiszczanie opłat dodatkowych
 • wystawianie i przedłużanie ważności: Kart Mieszkańca, Kart Przedsiębiorcy, Kart pojazdów hybrydowych oraz identyfikatorów parkingowych, itp.

·         przyjmowanie skarg i uwag

Komórka ds. windykacji, ul. Warszawska 27, piętro I
Sprawy do załatwienia w komórce ds. windykacji telefonicznie pod numerem: 32-206-80-89:

 • wew. 14 udzielanie informacji odnośnie upomnień dotyczących opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za postój/parkowanie
 • wew. 11, 13 udzielanie informacji odnośnie tytułów wykonawczych dotyczących opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za postój/parkowanie

·         wew. 11, 13 rozpatrywanie spraw wymagających przeprowadzenia postępowania administracyjnego

Podstawy prawne:

 • Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z późniejszymi zmianami
 • Uchwała nr XIII/295/19 Rady Miasta Katowice z dnia 24 października 2019 r.
 • Rozporządzenie z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, §58, pkt 4)

Inne informacje:

Podział SPP na 2 podstrefy:

1) Podstrefa „Śródmieście”,
2) Podstrefa „Ceglana – Wita Stwosza”.

 • Stawki opłat w podstrefie „Śródmieście”,

o    za postój do godziny – 2 zł

  • za drugą rozpoczętą godzinę postoju – 2,40 zł
  • za trzecią rozpoczętą godzinę postoju – 2,80 zł
  • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju – 2 zł
 • Stawki opłat w podstrefie „Ceglana - Wita Stwosza”,
  • za postój do godziny – 3 zł
  • za drugą rozpoczętą godzinę postoju – 3,60 zł,
  • za trzecią rozpoczętą godzinę postoju – 4,20 zł
  • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju – 3 zł
 • Opłata dodatkowa za postój bez wykupionego biletu: 50 zł
 • Pracownicy obsługujący SPP obecni są na ulicach w godzinach 9:00 do 16:30.

Na obszarze strefy płatnego parkowania, w miejscach oznaczonych co najmniej pionowym znakiem D18 „parking” opłata za postój pojazdów jest pobierana w dni robocze, od poniedziałku do piątku, od godziny 9:00 do 16:30

Kontakt

1. BOK,
ul. Warszawska 19, Katowice
tel.: 32-202-51-51
e-mail:
parkingi@mzum.katowice.pl

Biuro czynne od pn. 9:00 – 17:00 wt. – pt. w godzinach: 9:00 – 15:30

Pracownicy obsługujący BOK:

 • Beata Mika-Kazimierczak wew. 102
 • Barbara Dobrowolska wew. 103

Kasa czynna od pn. pt. od 9:00 15:30 wew. 107

Dyspozytornia parkomatów:
tel. kont.: 698 634 560
W godzinach 8:00
16:30

2. Komórka ds. windykacji,
ul. Warszawska 27, Katowice
tel.:  32-206-80-89

Specjalista ds. administracyjno-prawnych:

 • Paweł Jakoktochce wew. 13
Wnioski do pobrania

Poniżej znajdują się wzory wniosków do pobrania.

Utworzono: 2010-12-01 09:00 przez: Bartosz Bisaga
Ostatnia modyfikacja: 2020-09-17 11:00 przez: Andrzej Ponikło
FAQ