Sekcja mostowa

Do zakresu działań Sekcji Mostowej – TM należy:

 • opiniowanie uzgodnień projektów lokalizacji urządzeń obcych w bezpośredniej bliskości lub w kolizji z konstrukcją drogowego obiektu inżynierskiego,
 • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi MZUiM w Katowicach oraz jednostkami Urzędu Miasta, w sprawie bieżącego utrzymania oraz robót interwencyjnych drogowych obiektów inżynierskich,
 • wnioskowanie do GDDKiA o nadanie, przeniesienie lub skreślenie jednolitego numeru inwentarzowego „JNI” dla obiektów mostowych i tuneli,
 • pomiar skrajni pionowych i poziomych obiektów mostowych i tuneli.
 • prowadzenie i bieżące aktualizowanie ewidencji obiektów mostowych, tuneli i przepustów obejmujące następujące dokumenty:

· książki obiektów mostowych oraz tuneli,

· karty obiektów mostowych,

· wykaz obiektów mostowych, tuneli i przepustów.

 • archiwizowanie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej drogowych obiektów inżynierskich oraz opracowań projektowych i dokumentów technicznych robót budowlanych wykonywanych na obiektach w toku ich użytkowania,
 •  przeprowadzanie kontroli drogowych obiektów inżynierskich obejmujących:

·        przeglądy bieżące polegające na kontroli wizualnej (lustracja)
dokonywanych w ramach patrolowych objazdów w celu stwierdzenia uszkodzeń,które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego,

·     okresowe kontrole roczne – przeglądy podstawowe, polegające na kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku w celu oceny i rejestracji aktualnego stanu technicznego obiektu,

 • zlecanie i nadzór nad wykonaniem okresowych kontroli pięcioletnich – przeglądów rozszerzonych, polegających na kontroli dokonywanej co najmniej raz na pięć lat,     
 • zlecanie oraz nadzór nad wykonaniem ekspertyz  oraz opinii technicznych obejmujące ocenę stanu technicznego całego obiektu lub jego części,
 •  opracowywanie potrzeb i projektów rocznych oraz wieloletnich planów rzeczowo-finansowych w zakresie bieżącego utrzymania, przebudowy i remontów drogowych obiektów inżynierskich,
 • zlecanie wykonania dokumentacji technicznej dla robót budowlanych drogowych obiektów inżynierskich,
 • sporządzanie uproszczonych dokumentacji technicznych i kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane drogowych obiektów inżynierskich, niewymagających pozwolenia na budowę,
 • wykonywanie czynności w postępowaniu przetargowym, prowadzonym na podstawie ustawy PZP. tj.:

· opisanie przedmiotu zamówienia publicznego,

· ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części,

· opisanie sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

· określenie kryteriów oceny ofert. 

 • przygotowywanie materiałów do zawierania umów i zleceń na roboty budowlane drogowych obiektów inżynierskich,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych drogowych obiektów inżynierskich poprzez:

· reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub projektem budowlanym, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

·  sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych,

· sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów inżynierskich,

·  potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

·  kontrolowanie rozliczeń budowy.

 • uczestniczenie w komisyjnych odbiorach cząstkowych i końcowych robót budowlanych obiektów inżynierskich w tym w przeglądach gwarancyjnych,
 •   przejmowanie dokumentacji powykonawczej,
 •   naliczanie kar umownych,
 • wykonywanie uprawnień w  zakresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady oraz tytułu gwarancji jakości, wynikających z umów o roboty budowlane w tym po zakończeniu procesu inwestycyjnego,
 •  przygotowywanie na podstawie wniosków, referencji dla Wykonawców potwierdzających, że roboty zostały wykonane w terminie z należytą starannością.

 

Kontakt

tel.:   32 256 99 01 wew. 111

Kierownik Sekcji Mostowej:

 • mgr inż. Łukasz Bilski

Pracownicy:

 • Łukasz Mazur

Utworzono: 2010-12-01 09:00 przez: Bartosz Bisaga
Ostatnia modyfikacja: 2018-06-22 10:13 przez: Andrzej Ponikło
FAQ